MAKALELER

Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

  • Makaleler
  • >
  • Aile ve Şahıs Hukuku
  • >
  • Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

     Sosyal bir varlık olan insan, her ne kadar biyolojik, psikolojik ve sosyolojik açıdan birçok farklılığa sahip olsa da, kişiler arasındaki bu farklılıklar gözetilmeksizin toplumsal yaşamın bir sonucu olan kontrol mekanizmasıyla doğrudan sınırlandırılmaktadırlar. Özgür iradeye sahip olan bireyler, her ülkenin suç ve yaptırım konusundaki düzenlemeleri saklı kalmakla birlikte içinde yaşadığı toplumun yasalarına göre hareket etmek zorundadır. Çünkü adalet ve güvenliğin sağlanması, kişinin en temel hakkı olan yaşama hakkının korunması ve kamu düzeninin gerektiği şekilde var olması gibi gayeler kanunların esas amacı olmakla birlikte, içinde yaşadığımız devlet ve toplumların barış ve huzur içinde toplumsal birliği sağlayabilmesi için de bunlar gereklidir. Emniyet Genel Müdürlüğünün 2010’da açıkladığı faaliyet raporuna göre ise son yıllarda suç oranında dört kat artış görülmektedir. Sosyolojik açıdan bakıldığında durum bu yönde ilerlerken bunun doğal bir sonucu olarak da aileler parçalanmakta, eşlerin suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebeplerine dayalı olarak açtıkları boşanma davaları da artmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 163.maddesinde de belirtildiği üzere eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi sonucunda diğer eşin artık kendisiyle birlikte yaşaması beklenemezse suç işleme sebebine dayalı olarak boşanma davası açılabilmektedir. Yine aynı maddede düzenlemeye tabi tutulduğu üzere namus ve onur gibi değerlere aykırı bir hayat devam ettirme anlamında kullanılan ve kadın ticareti yapmak, kaçakçılık, kumarbazlık gibi örneklerle karşımıza çıkan haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile de eşler boşanma davası açabilmektedirler. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus ise işlenilen suçların ya da haysiyetsiz hayat sürmeye neden olan fiillerin evlilik sonrasında yapılmış olmasıdır. Bu fiillerin yüz kızartıcı suç olup olmadığına ve haysiyetsiz hayat sürmenin kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine bu konudaki geniş takdir yetkisiyle karar veren hakimin incelemesi gereken diğer unsurlar da, içinde yaşadığı toplumun ahlaki değerleri ile bu eylemler sonucunda evliliğin ne yönde etkilendiği ve birlikte yaşamanın ne ölçüde çekilir olduğu meselesidir. Yüz kızartıcı suçlar, normal bir insanın işlediği zaman utanacağı ve toplumda da aynı duyguyu uyandıran suçlar olmalıdır. Türk Ceza Kanununda sayılan suç kategorilerinde yer almayan yüz kızartıcı suçlar, çeşitli yargı kararlarında açıklandığı üzere hırsızlık, ırza geçme, rüşvet gibi suçlar olarak kabul edilmektedir. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmenin nisbi boşanma sebepleri arasında sayılmasının sonucu olarak, bu eylemlerin müşterek yaşamı çekilemez kılması ve diğer eşin de bu sebepten ötürü utanç duyması koşulları boşanmaya hükmedilmesi için gerekli olmaktadır.

 

     Bir boşanma davası açılırken öne sürülecek ve dayanılacak olan sebebin seçimi, davanın istenilen yönde sonuçlanması bakımından önem taşımaktadır. Örneğin bir Yargıtay kararına göre eşin bir defa aldatması sebebiyle açılan haysiyetsiz hayat sürmeye dayalı boşanma davasında, Yargıtay aldatmanın sürekli olmaması ile haysiyetsiz hayat sürmenin gerçekleşmediği sonucuna varıp haklı olarak boşanma kararı vermemiştir. Bu davanın, zina sebebine dayanarak açılması ve zinanın ispatlanması halinde boşanmaya hükmedileceği ise gayet açıkça anlaşılmaktadır. Yani haysiyetsiz hayat sürmeye dayalı bir boşanma davası açılabilmesi için mutlaka devamlılık arz eden eylemlerin mevcut olması gerekmektedir. Örnekten de anlaşılacağı üzere hangi boşanma sebebine dayanılarak dava açılması gerektiği davanın sonucu bakımından oldukça mühim bir meseledir.

 

     Her iki boşanma sebebi için de kanunda herhangi bir hak düşürücü süre belirtilmediğinden, bu sebeplere dayalı boşanma davası açılabilmesi, öne sürülen olguların ispatıyla her zaman mümkündür.

    


Başlık : Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
İnceleyen : Av. Tuğsan YILMAZ
Tarih : 21.02.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *