MAKALELER

Reddi Miras Yapan Emekli Maaşını Almaya Devam Edebilir mi

  • Makaleler
  • >
  • Miras Hukuku
  • >
  • Reddi Miras Yapan Emekli Maaşını Almaya Devam Edebilir mi

Reddi miras ile ilgili tarafımıza en sık gelen sorulardan biri de reddi miras yapanın ölenden kalacak emekli maaşını almaya devam edip etmeyeceğidir. Bu yazıda sorunun cevabını vermeyece çalışacağız.

 

Miras hukukunda kişinin bütün malvarlığı ölümü ile başkaca bir işleme gerek kalmadan mirasçılarına geçer. Mirasçıların kim olduğunu önceki makalelerimizde anlatmaya çalıştık. Genel kuralmirasçıların mirası almak için herhangi bir kabul beyanlarının aranmamasıdır. Yani mirasın mirasçılara geçmesi için kabul beyanı aranmamaktadır. Mirasçıların sessiz kalmaları halinde miras kendiliğinden mirasçılara geçer. Ölenin mirasını almak istemeyen mirasçılar Türk Medeni Kanunu’nun 605. vd maddeleri gereğince red beyanında bulunmalıdırlar. Ayrıca eğer miras borca batık ise yani borçlar alacaklardan ve mal varlığından fazla ise mirasçıların herhangi bir işlemine gerek kalmadan miras reddedilmiş sayılır. Reddi mirasta ülkemizde sıklıkla karşılaşılan durum ölenin emekli veya dul maaşının akıbetidir.

 

Öncelikle şu hususa açıklık getirip ayrıntıları daha sonra açıklayalım. Reddi miras halinde ölenin emekli maaşını  mirasçılar almaya devam edebilir. Zira burada hukuken teknik bir ayrım vardır. Alınan maaş mirasbırakanın mirasından sayılmamaktadır. Çünkü mirasbırakanın hayatı boyunca devlete yatırdığı primleri ile hak kazandığı emekli maaşı mirasına dahil sayılmamaktadır. Burada emekli maaşı hakkı tabir-i caizse el değiştirmektedir. Bu nedenle yapılacak reddi miras işlemi ölenden kalan emekli maaşını almaya engel değildir. Emekli maaşının tereke kapsamında sayılmadığı ile ilgili Yargıtay’ında çok sayıda kararı bulunmaktadır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2005 / 230073 Esas, 2005 / 26042 K. ve 26.12.2005 Tarihli kararına göre “Borçluların murislerinden kendilerine bağlanan maaşı sahiplenmeleri TMK'nun 605. maddesi uyarınca murisin mirasını reddetmelerine engel teşkil etmez. Zira, murisin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan almakta olduğu maaşı terekesine dahil değildir.“ hükmü getirilerek tereke ile emekli maaşının ayırdı yapılmış ve mirasçıların bu haktan yoksun kalmalarının önüne geçilmiştir. Birçok vatandaşımız müteveffanın ölüm aylığından mahrum kalmamak için bilgisizlik nedeniyle borca batık terekeler reddi miras işleminden kaçınmakta ve tabir-i caizse Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmaktadırlar. Bu nedenle reddi miras işlemi ile alakalı kafasında soru işareti olan vatandaşlarımız gönül rahatlığı işlemlerini gerçekleştirebilirler.


Başlık : Reddi Miras Yapan Emekli Maaşını Almaya Devam Edebilir mi
İnceleyen : Av. Halil İbrahim ÇELİK
Tarih : 04.03.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *