MAKALELER

Mirasın Reddi

Miras Hukuku’nun önemli kurumlarında biri de reddi mirastır. Mirabırakanın malvarlığı tereke olarak adlandırılmaktadır. Terekenin borca batık olması yani mirasbırakanın borçlarının alacaklarından ve mal varlığından fazla olması durumunda mirasçılar mirasın reddini isteyebilirler. Bazı durumlarda da mirasçılar mirasbırakan ile aralarındaki kişisel ilişkiden dolayı mirasını reddedebilmektedirler. Reddi miras kurumu işte bu hallderde mirasçılara mirası reddedebilmek hakkı tanımıştır.

 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 605 vd. maddeleri reddi miras kurumunu düzenlemektedir. 605. maddeye göre yasal veya atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Terekenin borca batık olduğu açıkça tespit ediliyorsa herhangi bir irade beyanına lüzum kalmadan mirasçılar mirası reddetmiş sayılırlar. Mirasın reddinin 3 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu 3 aylık süre mirasçıların bu haklarını öğrendikleri tarihten itibaren başlamaktadır. Burada genelde süre mirasbırakanın ölümünden itibaren başlamaktadır. Mirasçılar daha sonraki bir tarihte öğrendikleri iddiasında iseler bu durumu ispatla mükellef kılınmışlardır.

 

Mirası reddetmek isteyen mirasçı bu hakkını kullanamadan ölürse red hakkı kendi mirasçılarıne geçer.

 

Mirasın reddi sözlü veya yazılı bir beyanla sulh hukuk mahkemesine yapılır. Yetkili mahkeme terekenin bulunduğu yer mahkemesi veya mirasbırakanın vefat ettiği yer mahkemesidir. Mirasın reddi herhangi bir kayda veya şarta bağlanamaz. Şarta bağlı olarak yapılan red beyanları geçersiz olur. Yani mirasçı bu hakkını öğrendikten sonra 3 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesine başvurarak herhangi bir şart öne sürmeden mirası reddettiğini beyan etmelidir Aksi halde mirası kabul etmiş sayılır. Süresi içerisinde usule uygun olarak red beyanında bulunan kimseye mirası reddetiğine ilişkin bir yazı verilir ve bu durum reddi miras kütüğüne yazılır.

 

Miras süresi içerisinde reddedilmezse kişi mirası kazanmış olur. Ayrıca kişi miras ile alakalı işlemlerde bulunmuşsa; örneğin müteveffanın alacaklarını tahsil için işlemler yapmış ise artık mirası reddedemez. Burada acil işler istisna tutulmuştur. Acil işleri yapmak mirası kabul anlamına gelmez.

 

Birden fazla mirasçı var ise ve onlardan sadece biri tarafından miras reddedilmişse onun hakkı diğer mirasçılara geçer. Burada paylaşım yapılırken red beyanında bulunan şahsın paylaşım anında sağ olmadığı varsayılarak hareket edilir.

 

Mirasın en yakın mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde sulh hukuk mahkemesi iflas hükümlerine göre mirası tasfiye eder. Tasfiye sonunda eğer arta kalan bir malvarlığı değeri var ise mirası reddeden mirasçılar arasında miras payları oranında paylaştırılır.


Başlık : Mirasın Reddi
İnceleyen : Av. Halil İbrahim ÇELİK
Tarih : 22.02.2014
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *