MAKALELER

Anlaşmalı Boşanmanın Mali Sonuçlarındaki Eksiklik

  • Makaleler
  • >
  • Aile ve Şahıs Hukuku
  • >
  • Anlaşmalı Boşanmanın Mali Sonuçlarındaki Eksiklik

Anlaşmalı boşanma davaları Medeni Kanun’ un 166. maddesinin 3. fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir:

 

‘’Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.  Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.’’

 

Tarafların sadece boşanmak istediklerine ilişkin beyanları boşanmanın mali sonuçları, müşterek çocuk bulunduğu takdirde velayet gibi hususlarda uzlaşmalarına ve bu uzlaşma hükümlerini mahkemeye sunmalarına gerek olmadığı anlamına gelmemektedir.

 

Aşağıda yer verdiğimiz güncel Yargıtay kararında sadece boşanma iradesinin ortaya konulması ile yerel mahkemece verilen anlaşmalı boşanmanın kabulü kararı boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin beyanı alınmayan, talebi olup-olmadığı sorulmayan tarafın temyiz iradesi ile Yargıtay tarafından incelenmiş ve bozulmuştur.

 

 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

 

Esas : 2012/135

Karar : 2012/1693

Tarih : 30.01.2012

 

ANLAŞMALI BOŞANMA ( Dava Şartlarının Gerçekleşmemesi -Boşanmanın Mali Sonuçlarını İçermeyen Davayı Kabul Beyanı )


BOŞANMA ( Anlaşmalı Boşanma Koşullarının Gerçekleşmemesi )anmak İstemediğini Bildirdiğinden Kararın Bozulacağı )

 

TMK.166

 

Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için; yasadaki diğer koşullar yanında boşanmanın mali sonuçları hususunda taraflarca kabul edilecek bir düzenlemenin mevcut olması ve hakimin de bu düzenlemeyi uygun bulması şarttır.


Davalı kocanın önceki oturumlardaki boşanmanın mali sonuçlarını içermeyen; boşanmak istediğine ve açılan boşanma davasını kabul ettiğine ilişkin beyanı ile anlaşmalı boşanma koşullarının gerçekleşmiş olduğundan söz edilemez.

   

 

DAVA VE KARAR

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI

 

Türk Medeni Kanunu 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için; yasadaki diğer koşullar yanında boşanmanın mali sonuçları hususunda taraflarca kabul edilecek bir düzenlemenin mevcut olması ve hakimin de bu düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

 

Davacı kadın son oturumdaki beyanında, herhangi bir nafaka maddi-manevi tazminat talebi bulunmadığını bildirmiş; ancak davalı kocanın bu konulardaki beyanı alınmamıştır. Mahkeme davalı kocanın önceki oturumlardaki boşanmanın mali sonuçlarını içermeyen, boşanmak istediğini, açılan boşanma davasını kabul ettiğine ilişkin beyanını yeterli görerek; herhangi bir delil de toplamadan anlaşmalı boşanmaya hükmetmiştir. Bu durumda; Türk Medeni Kanununun 166/3. maddedeki anlaşmalı boşanma koşullarının gerçekleşmiş olduğundan söz edilemez. Mahkemece, davalı koca temyiz dilekçesinde boşanmak istemediğini bildirdiğinden; davacı kadına, davaya Türk Medeni Kanunu 166/1-2 madde uyarınca çekişmeli boşanma davası olarak devam etmek isteyip, istemediğinin sorulması; devam etmek istemediği takdirde davanın reddine; devam etmek istediğinde ise, taraflara delil bildirme imkanı sağlanarak bildirildiğinde delillerin toplanması ile gerçekleşecek sonuca göre karar verilmesi gerekir. Açıklanan hususlar gözetilmeden; yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir.

 

SONUÇ

 

 Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan sebeplerle ( BOZULMASINA ), işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.


Başlık : Anlaşmalı Boşanmanın Mali Sonuçlarındaki Eksiklik
İnceleyen : Av. Tuğsan YILMAZ
Tarih : 23.08.2013
Derece : 5.0
Yorum Yap
Ad Soyad: * E-mail Adres: *
Yorum: *